1. Consilier juridic clasa I, debutant. Condiții de participare: studii juridice de lungă durată, cu diplomă de licență;

2. Inspector asistent-achiziții publice. Condiții de participare: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență.

Concursul va consta în două probe:

a) Proba scrisă în data de: 15.03. 2017, ora 10.00.

b) Proba interviu în data de: 20.03. 2017, ora 10.00.

Candidații interesați trebuie să îndeplinească și condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2).

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (până la data de 1. 03.2017 inclusiv, ora 16,00) şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul primăriei;

2. copia actului de identitate ;

3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (doar pentru funcția de inspector asistent-achiziții publice);

5. cazierul judiciar;

6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;

7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus trebuie să fie legalizate.

Bibliografia în vederea participării la concurs este afișată la avizierul de la sediul primăriei.

PRIMAR,
Laurențiu BATIN

Citește și

loading...